top of page

General Terms and Conditions
Algemeen | Offertes | Vertalingen | Tolkopdrachten | Aansprakelijkheid | Betaling
Laatste update op 10 april 2023.

Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt onder Jozefien Maricou CommV verstaan: het bedrijf Jozefien Maricou dat vertaling en vertolking verzorgt, met vestiging in de Seringlaan 4 te Kortrijk en ingeschreven onder het ondernemingsnummer

BE 1009.532.349.

Voorrang

De algemene voorwaarden van Jozefien Maricou hebben voorrang op die van de opdrachtgever en behoudens andersluidend en welomschreven beding doet de opdrachtgever afstand van zijn eigen algemene voorwaarden.

Opdrachtgever

Jozefien Maricou beschouwt als haar opdrachtgever de natuurlijke persoon, rechtspersoon of particulier die de opdracht aan Jozefien Maricou heeft toevertrouwd.

Geldigheid

Deze algemene voorwaarden gelden voor elke offerte en elke overeenkomst tussen Jozefien Maricou en de opdrachtgever. 

Bevoegde rechtbank

Voor alle geschillen tussen Jozefien Maricou en opdrachtgever is de rechtbank van Kortrijk bevoegd. Onderhavige algemene voorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

Nietigheid

In geen enkel geval zal de nietigheid van één of meerdere clausules in deze Algemene Voorwaarden de nietigheid van de andere clausules tot gevolg hebben. In geval één of meerdere clausules nietig worden verklaard, zullen Jozefien Maricou en de opdrachtgever overleggen om nieuwe bepalingen overeen te komen die de nietige bepalingen kunnen vervangen, en waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

Offertes

Aanvraag

Bij elke aanvraag stuurt Jozefien Maricou een prijsopgave of offerte per mail naar de mogelijke opdrachtgever. Alle offertes zijn vrijblijvend en zijn steeds van toepassing op de betreffende aanvraag. Ze gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. De offertes zijn in euro en exclusief btw.

Geldigheid

Iedere offerte is 30 dagen geldig.

 

Jozefien Maricou houdt zich het recht voor haar offerte, volledig of gedeeltelijk, te wijzigen of te annuleren tot de definitieve en geschreven aanvaarding van de opdracht door Jozefien Maricou. 

Jozefien Maricou behoudt zich het recht voor de opgemaakte prijsopgave en de opgegeven leveringstermijnen nog te herroepen na aanvaarding van de offerte door de opdrachtgever, indien Jozefien Maricou de volledige tekst niet heeft kunnen inzien voor het opmaken van de offerte.

Aanvaarding

De overeenkomst tot de uitvoering van de tolk- of vertaalopdracht komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door de opdrachtgever per e-mail van de offerte van Jozefien Maricou. Door aanvaarding van de offerte en/of de plaatsing van een tolk- en/of vertaalopdracht gaat de opdrachtgever akkoord met de Algemene Voorwaarden van Jozefien Maricou.

Vertalingen

Levering

De met de opdrachtgever schriftelijk overeengekomen leveringstermijn gaat in vanaf de ontvangst van de brontekst en de definitieve opdracht tot vertaling.

Klachten

Op straffe van nietigheid dient elke klacht per aangetekende brief meegedeeld te worden binnen 8 dagen vanaf de leveringsdatum van de vertaling.


Elke factuur die niet binnen 8 dagen wordt geprotesteerd, wordt geacht te zijn aanvaard. Een klacht onderbreekt de betalingstermijn niet.


Klachten of betwistingen over de niet-conformiteit van de vertaling, die binnen de contractuele termijn worden geformuleerd, dienen grondig gemotiveerd te worden met woordenboeken, glossaria, door bevoegde native speakers geschreven gelijkwaardig tekstmateriaal.


Het ongemotiveerd weigeren van een vertaling vormt geen reden tot niet-betaling van de factuur.

Annulatie

Bij eenzijdige annulering van de vertaalopdracht door de opdrachtgever, is deze een vergoeding verschuldigd. Deze vergoeding bestaat uit het al daadwerkelijk gepresteerd vertaalwerk en het voorafgaand terminologisch opzoekingswerk. Daarenboven mag de vertaler een verbrekingsvergoeding vragen voor contractbreuk gelijk aan 20% van het factuurbedrag.

Hoedanigheid van de opdrachtgever

De opdrachtgever wordt geacht te handelen in hoedanigheid van auteur van de vertalen tekst en machtigt uitdrukkelijk tot vertaling ervan, conform artikel 12 van de wet van 22.3.1986 op het auteursrecht.

Aanvaarding en bevestiging van de opdracht

De opdrachtgever stelt de vertaler in staat de moeilijkheidsgraad van de te vertalen tekst te beoordelen. Een telefonisch aangeboden en door de vertaler aanvaarde opdracht wordt steeds onmiddellijk schriftelijk bevestigd door de vertaler, met vermelding van het overeengekomen tarief en de afgesproken leveringstermijn.

Beroepsgeheim en deontologie

De vertaler is gebonden door het beroepsgeheim. Dit impliceert de geheimhouding over de identiteit van de opdrachtgever, de inhoud van de brontekst en van de vertaling zelf. De vertaler verbindt zich ertoe steeds vertaalwerk van goede kwaliteit te leveren.

Tarieven

Het vertaaltarief wordt steeds overeengekomen met de vertaler na inzage in de tekst. Jozefien Maricou hanteert een minimumtarief van 30 euro (excl. btw) en kan een toeslag vragen bij dringend werk en weekend-, avond- of nachtwerk. In dat geval zal de vertaler de meerprijs uitdrukkelijk vermelden in de bevestiging aan de opdrachtgever.

Tolkopdrachten

Vertolking

Jozefien Maricou zorgt voor een mondelinge weergave van de gesproken tekst in een andere taal. De tolk is gehouden de opdracht naar beste vermogen en met de nodige deskundigheid uit te voeren en streeft ernaar om een zo goed mogelijke kwaliteit te leveren in de gegeven omstandigheden.


De tolk tolkt enkel spontane mondelinge toespraken of bijdragen. Mocht vertolking tijdens informele momenten (pauzes, maaltijden) nodig zijn, dan dient dit vooraf te worden overeengekomen en kan hier een supplement voor worden aangerekend. Videofragmenten kunnen enkel getolkt worden wanneer de tolk het fragment vooraf heeft kunnen bekijken of het script heeft ontvangen, als het spreekdebiet van de personen in het fragment niet te hoog ligt en het geluid goed hoorbaar is in de headset van de tolk. 

Plichten van de opdrachtgever

De opdrachtgever dient ervoor zorgen dat de tolk zijn diensten in optimale omstandigheden kan verrichten. Afhankelijk van de overeenkomst die tussen opdrachtgever en tolk wordt aangegaan, zorgt hij voor professionele en hoogwaardige infrastructuur: tolkcabine met toebehoren, audioguide, online platform. Bij simultaantolken op afstand met behulp van een onlineplatform (in een tolkstudio of vanuit het kantoor van de tolk) zorgt de opdrachtgever ervoor dat de tolk zicht heeft op de spreker(s) en de gebruikte presentaties, en dat de sprekers en deelnemers beschikken over een headset en microfoon die een goede geluidskwaliteit verzekeren.

 

Voor de uitvoering van de overeenkomst zal de opdrachtgever de tolk alle informatie (agenda, verslagen, presentaties, teksten) verstrekken waarover hij op dat moment beschikt en die nodig is voor de goede uitvoering van de gevraagde prestaties. Bij een wijziging in het programma of de agenda wordt de tolk vooraf op de hoogte gebracht, zodat de tolk kan oordelen of de genoemde wijziging haalbaar is of een tarief- of andere wijziging met zich meebrengt. Wanneer de vooraf afgesproken duur van de opdracht overschreden wordt, kunnen overuren aangerekend worden volgens het vooraf bepaalde tarief of tegen 65 euro/uur als er geen andere afspraken hierover werden gemaakt. Ook tijdens de uitvoering van de overeenkomst zorgt de opdrachtgever voor de nodige informatie opdat de tolk zijn opdracht naar beste vermogen zou kunnen uitvoeren.

Aanvaarding en bevestiging

Een contract wordt steeds afgesloten tussen de tolk en de opdrachtgever die financieel verantwoordelijk is voor de betaling van de tolkprestatie.


De opdrachtgever stelt de tolk in staat te beoordelen of hij een bepaalde opdracht kan aannemen door precieze informatie te verschaffen over onderwerp, deelnemers, plaats en duur van de vergadering of conferentie. 


De tolk bevestigt elke aanvaarde opdracht schriftelijk of via e-mail. Die opdrachtbevestiging geldt samen met een kopie van deze algemene voorwaarden als contract tussen de partijen.

Annulatie

Bij eenzijdige annulering van de tolkopdracht door de opdrachtgever dient de opdrachtgever een vergoeding te betalen. Deze vergoeding bestaat uit 50% van het overeengekomen honorarium indien de opzegging meer dan 1 week voor de overeengekomen datum/periode plaatsvindt, en uit 100% van het overeengekomen honorarium indien de opzegging minder dan 7 dagen voor de overeengekomen datum/periode plaatsvindt. Bij opzegging dient de opdrachtgever in alle gevallen de reeds gemaakte en niet annuleerbare kosten te vergoeden, zoals reis- en verblijfskosten, huur materiaal.

Beroepsgeheim

De tolk is gebonden door het beroepsgeheim. Ze zal alle door de opdrachtgever beschikbaar gestelde en niet publiek toegankelijke informatie strikt vertrouwelijk behandelen.

Materiaal

Diefstal, verlies of beschadiging van het geleverde materiaal, vanaf het ogenblik waarop het materiaal aan de klant overhandigd wordt of op de plaats van de werkzaamheden wordt geleverd, totdat het materiaal opnieuw is overhandigd aan Jozefien Maricou of aan de derde dienstverlener die eigenaar is van het materiaal, zijn volledig ten laste van de klant.

Opnames

De geleverde tolkprestatie behoort tot de intellectuele eigendom van de tolk. Het is niet toegelaten om opnames te maken van de tolkprestatie, via audio, video of andere gegevensdragers, zonder voorafgaandelijke toestemming van de betrokken tolk. Dit geldt eveneens wanneer de vertolking wordt geleverd via een online platform voor simultaantolken op afstand. Voor de tolk instemt met een eventuele opname dient het doel en beoogde gebruik van de opname duidelijk te zijn. De tolk heeft het recht om bij opname een toeslag van 30% te vragen.


In ieder geval dient de tolkprestatie te worden beschouwd als een hulpmiddel bij de communicatie, en mag een opname niet worden gebruikt om de juistheid van de vertolking in vraag te stellen.

Klachten

Op straffe van nietigheid dient elke klacht over de geleverde prestatie per aangetekende brief meegedeeld te worden binnen acht dagen vanaf de leveringsdatum van de geleverde prestatie. Een tolkprestatie wordt geacht te zijn geleverd na afloop van de vergadering of conferentie, wanneer de tolk de plaats van de opdracht verlaat.


Klachten over de juistheid van de factuur of honorariumnota dienen meegedeeld te worden binnen 8 dagen vanaf de factuurdatum. Een factuur/honorariumnota die niet binnen die termijn wordt geprotesteerd, wordt geacht te zijn aanvaard. 


Een klacht onderbreekt de betalingstermijn niet. Gedeeltelijke betaling van het factuurbedrag houdt geen protest in. 


Klachten of betwistingen die binnen de contractuele termijn worden geformuleerd, dienen vergezeld te gaan van een redelijke motivering. Niet gemotiveerde klachten vormen geen redenen tot niet-betaling van de factuur/honorariumnota.

Aansprakelijkheid

Beperking

Jozefien Maricou is enkel aansprakelijk voor schade welke het directe en aantoonbare gevolg is van een aan Jozefien Maricou toerekenbare tekortkoming. Jozefien Maricou kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor alle andere vormen van schade zoals bedrijfsschade, schade door vertraging en gederfde winst.

 

De aansprakelijkheid van Jozefien Maricou is in elk geval beperkt tot het bedrag van de factuurwaarde excl. btw van de betreffende tolk- en of vertaalopdracht die Jozefien Maricou aan de opdrachtgever heeft aangerekend.

Bij vertalingen

Jozefien Maricou is niet aansprakelijk, wanneer een vertraging in de uitvoering van de vertaling te wijten is aan ziekte, ongeval, tijdelijke arbeidsongeschiktheid of overmacht in het algemeen. Jozefien Maricou moet dit wel binnen een redelijke termijn melden aan de opdrachtgever.


Jozefien Maricou kan geen aansprakelijkheid opnemen voor de gebreken aan de door de opdrachtgever bezorgde te vertalen tekst. Jozefien Maricou aanvaardt de aansprakelijkheid voor de kwaliteit van de uitgevoerde vertaling, voor zover zij integraal en ongewijzigd wordt gebruikt.

 

Jozefien Maricou kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor fouten in de vertaling, die ontstaan zijn ten gevolge van tijdsdruk van de opdrachtgever. Indien er door de tijdsdruk bijvoorbeeld geen tekstrevisie kan plaatsvinden, kan de opdrachtgever zich niet meer beroepen op de toezeggingen van Jozefien Maricou in verband met de kwaliteit.

De opdrachtgever zal voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst de vertaler alle inlichtingen verstrekken die nodig zijn voor de goede uitvoering van de gevraagde prestaties.

De opdrachtgever verbindt er zich ertoe Jozefien Maricou te vrijwaren tegen aanspraken van derden, die voortvloeien uit het gebruik van de geleverde vertaalopdrachten, voor zover op grond van dit artikel aansprakelijkheid van Jozefien Maricou bestaat.

Bij tolkopdrachten

De tolkprestatie dient louter om de communicatie tussen de verschillende partijen te bevorderen en mag niet worden beschouwd als een authentieke weergave van het gesprek, de vergadering of conferentie.

De tolk kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan de opdrachtgever of aan derden naar aanleiding van de te leveren of de geleverde tolkdienst, behoudens kwaad opzet of grove schuld van de tolk. 


De aansprakelijkheid van de tolk kan niet worden ingeroepen voor het niet functioneren van de door de tolk gebruikte apparatuur (tolkencabine, audioguide). Indien de tolk in de techniek voorziet, dan verbindt hij zich ertoe enkel kwaliteitsvol materiaal te huren bij een betrouwbare leverancier. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt eveneens voor het simultaantolken op afstand met behulp van een online platform (in een tolkstudio of vanuit het kantoor van de tolk). In dit laatste geval geldt een middelenverbintenis en verbindt de tolk zich ertoe de regels voor het tolken op afstand toe te passen die in de sector worden aanvaard als redelijk en professioneel (gebruik van een voldoende krachtige pc, bekabeld internet en een professionele headset met usb-aansluiting, maximale beperking van het omgevingslawaai), maar kan hij niet aansprakelijk worden gesteld voor technische tekortkomingen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, storingen van de internetverbinding, uitvallen van eigen computer, het adequaat functioneren van het gebruikte platform, toevallig omgevingslawaai, zoals wegenwerken enz.). Als de geluids- of beeldkwaliteit het de tolk onmogelijk maakt om verder te tolken, heeft de tolk het recht dit aan te geven en zijn vertolking te onderbreken, zonder dat hij daarvoor aansprakelijk kan worden gesteld. 


De tolk is niet aansprakelijk, wanneer vertraging in de uitvoering van het werk te wijten is aan ziekte, ongeval, tijdelijke arbeidsongeschiktheid of overmacht in het algemeen (met inbegrip van maar niet beperkt tot: stakingen, manifestaties, vertraging van vliegtuig of trein, politieke instabiliteit, terroristische dreiging, uitzonderlijke verkeers- of weersomstandigheden, pandemie). De tolk moet dit wel binnen een redelijke termijn melden aan zijn opdrachtgever.

De aansprakelijkheid van de tolk kan niet worden ingeroepen voor verlies of beschadiging van ter beschikking gestelde documenten of informatie, behoudens kwaad opzet of grove schuld van de tolk. Verder kan de tolk niet aansprakelijk worden gesteld voor ongeoorloofde toegang tot persoonlijke of vertrouwelijke gegevens wanneer die toegang werd verkregen buiten zijn medeweten of op een manier die buiten zijn controle valt. 


De opdrachtgever is gehouden de tolk te vrijwaren tegen aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van de tolk ten behoeve van de opdrachtgever.


In voorkomend geval wordt de opdrachtgever geacht te handelen in hoedanigheid van auteur van de te tolken tekst en machtigt hij uitdrukkelijk tot vertolking ervan, conform artikel 12 van de wet van 22.3.1986 op het auteursrecht.

Overmacht

Naast hetgene wat de wet en de jurisprudentie begrijpt onder overmacht, worden in deze Algemene Voorwaarden eveneens onder overmacht verstaan, alle voorziene of onvoorziene omstandigheden waarop Jozefien Maricou geen invloed kan uitoefenen en die haar verhinderen haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt in elk geval, maar niet uitsluitend begrepen: ramp, brand, overstromingen, stormen, ongeval, ziekte, epidemieën, werkstaking, oproer, rellen, blokkades, oorlog, terroristische aanslagen, maatregelen van overheidswege, transportbelemmeringen, faillissement van de opdrachtgever, storingen in de dienstverlening van internetproviders, nalatigheid van leveranciers enz.

Betaling

Betaaltermijn

Facturen moeten ten laatste worden betaald op de op de factuur vermelde vervaldag met een overschrijving naar het rekeningnummer op de factuur.

Betaalwijze

De facturen zijn enkel via overschrijving betaalbaar. De klant betaalt eventuele bankkosten.

Niet-betaling

Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van het verschuldigde bedrag op de vervaldag wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 11% per jaar, met een minimum van 50,00 euro. Jozefien Maricou behoudt zich het recht voor deze intresten te vermeerderen met een schadeloosstelling voor alle administratieve en invorderingskosten ontstaan door de betalingsachterstand. Deze schadevergoeding bedraagt 10% van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag met een minimum van 150 euro.

De door Jozefien Maricou te maken buitengerechtelijke incassokosten van een incassobureau aangesteld door Jozefien Maricou, worden berekend conform het Belgisch Recht, met een minimum van 150 euro dossierkosten, vermeerderd met de daadwerkelijke door haar gemaakte kosten.

Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag van de factuur, behoudt Jozefien Maricou zich het recht voor, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, alle nog lopende tolk- en/of vertaalopdrachten te schorsen tot de integrale betaling van alle verschuldigde bedragen.

bottom of page